討龍檄|月絕書

討龍檄|月絕書

2015-03-25 伯言 月絕書 月絕書

月絕書

NgiotZiotSju

滿堂花醉三千客,一劍霜寒十四州。

 

注:爲消歧義,本文使用吳語正體書面語。

另,本文配古吳語註音,小貼士內爲嚴式國際音標。

2015.3.25

 
 

討龍檄

thāu lùnɡ yîk

[tʰɑʊ lʊŋ ɦɪk]

無端醜物,命數雜交。

Miù tuòn chjēu miût,miénɡ sú zêp kào。

[mʲu tʷɔn ʨʰiəʊ mʲət][miəŋ su zəp ɠaʊ]

禹治三江之日,乖服乞憐,

Yū dí sòm kònɡ cjì nît,kuà biûk khît liàn,

[ju dʲi sɑm ɠɔŋ ʨi ɲɪt][ɠua bʲʊk kʰɪt liɛn]

塔封六合之時,隱凶含恨。

thêp piùnɡ lûk ɡhêp cjì zjì,īn hiùnɡ ɡhèm ɡhén。

[tʰəp ɓʲʊŋ lʊk ɦəp ʨi ʑi][ʔɪn hiʊŋ ɦəm ɦən]

人矜持而忠恕,彼奸詐以猖狂,

Niènɡ kiènɡ dì nì tiùnɡ sjé,pī kòn có yī chjànɡ ɡiònɡ,

[ɲiəŋ ɠiəŋ dʲi ɲi ɗʲʊŋ ɕə][ɓi ɠɔn ʦɔ ji ʨiaŋ ɡiɔŋ]

不見容於化內,即潛附於朔方。

pêt kián yùnɡ è néi,ciêk zièm biú è sôk piònɡ。

[ɓət ɠiɛn jʊŋ ʔʲə nəɪ][ʦiək ziem bʲu ʔʲə sɔk ɓʲɔnɡ]

幸逢土著凋零,因時乘勢,

ɡhānɡ biùnɡ thū té tiào lìnɡ,ìn zjì zjènɡ sjí,

[ɦaŋ bʲʊŋ tʰu ɗʲə diaʊ lɪŋ][ʔɪn ʑi ʑiəŋ ɕi]

際會費拉貢獻,問鼎坐莊。

cié wéi phuí lêp kúnɡ hién,miún tīnɡ zōu ciònɡ。

[ʦiɪ ɦʷəɪ pʰʲi ləp kʊŋ hien][mʲən ɗɪŋ zo ʦʲɔŋ]

歷朝志士,不得馴汝,

Lîk diàu cjí zjī,pêt têk ziùn nē,

[lɪk dʲɑʊ ʨi ʑi][ɓət ɗək zʲən nʲə]

夙夜憂歎,聲徹道路:

siûk yá ièu thón,sjènɡ thiêt dāu lú:

[siʊk ja ʔiəʊ tʰɑn][ɕiəŋ tʰʲet dɑʊ lu]

犁單于之龍庭!直搗黃龍府!

liè zjèn yù cjì lùnɡ dìnɡ!diêk tāù wònɡ lùnɡ piū!

[liɪ ʑien ju ʨi lʊŋ dɪŋ][dʲək ɗɑʊ ɦʷɔŋ lʊŋ ɓʲu]

文明未得以昌,夷狄反持爲仗。

Miùn miènɡ muí têk yī chjànɡ,yì dîk piōn dì wì diánɡ。

[mʲən miəŋ mʲi ɗək ji ʨiaŋ][ji dɪk pʲɑn dʲi wi dʲaŋ]

降則從龍逐鹿,拒則背井離鄉。

ɡhónɡ cêk ziùnɡ lùnɡ diûk lûk,ɡē cêk péi ciēnɡ liè hiànɡ。

[ɦɔŋ ʦək ziʊŋ lʊŋ dʲʊk lʊk][ɡʲə ʦək ɓəɪ ʦiəŋ liɪ hiaŋ]

削髮沐猴,龍形紋成家寵,

Siâk piōt mûk ɡhèu,lùnɡ yìnɡ miùn zjènɡ kò thiūnɡ,

[siak ɓʲɑt mʊk ɦəʊ][lʊŋ ɦɪŋ mʲən ʑiəŋ ɠɔ tʰʲʊŋ]

張牙舞爪,順民食作膏粱。

tiànɡ ngò miū cāo,zjún mìn zjêk côk kàu liànɡ。

[ɗʲaŋ ŋɔ mʲu ʦaʊ][ʑʲən mɪn ʑiək ʦɔk ɠaʊ liaŋ]

惡傳於古今錄,愚噪過東西洋。

Ôk diòn è kū kìm lûk,nɡiù sáu kóu tùnɡ siè yànɡ。

[ʔɔk dʲɔn ʔʲə ɠu ɠɪm lʊk][ŋiu sɑʊ ɠo tʊŋ siɪ jaŋ]

及南人事舉,虜國威消,

ɡîp nèm niènɡ zjí kē,lū kuêk uì siàu,

[ɡɪp nəm ɲiəŋ ʑi ɠʲə][lu kuək ʔui siɑʊ]

異種苟全,新朝方立之時,

yí cjūnɡ kēu ziòn,sìn diàu piònɡ lîp cjì,

[ji ʨiʊŋ ɠəʊ ziɔn][sɪn dʲɑʊ ɓʲɔŋ lɪp ʨi ʑi]

賤畜猶上弗得檯面,偶像已轉換成炎黃。

zién thiûk yèu zjánɡ piût têk dài mien,nɡēu ziānɡ yī tiōn zjènɡ yèm wònɡ。

[zien tʰʲʊk jəʊ ʑiaŋ ɓʲət ɗək daɪ mien][ŋəʊ ziaŋ ji tʲɔn ɦʷɔn ʑiəŋ jem ɦʷɔŋ]

二人本屬虛譚,某党自彈現代,

Ní niènɡ pēn zjûk hè dèm,mēu tōnɡ zí dòn yán dái,

[ɲi ɲiəŋ ɓən ʑiʊk hʲə dəm][məʊ ɗɔŋ zi dɑn ɦiɛn daɪ]

掃除一切舊聞,跟唱龍之傳人。

sāu dè ît chié ɡiéu miùn,kèn chjánɡ lùnɡ cjì diòn niènɡ。

[sɑʊ dʲə ʔɪt ʦʰiɪ ɡiəʊ mʲən][ɠən ʨiaŋ lʊŋ ʨi dʲɔn ɲiəŋ]

百姓包衣奴,竟替滿洲同宗祖,

Pâk siénɡ pào ì nù,kiénɡ thié mōn cjèu dùnɡ cùnɡ cū,

[ɓak siəŋ ɓaʊ ʔi nu][ɠiəŋ tʰiɪ mɔn ʨiəʊ dʊŋ ʦʊŋ ʦu]

一條生角狗,確如帝國濫交溶。

ît diào sànɡ kôk kēu,khôk nè tié kuêk lóm kào yùnɡ。

[ʔɪt diaʊ saŋ ɠɔk ɠəʊ][kʰɔk ɲiə ɗiɪ ɠuək lɑm ɠaʊ jʊŋ]

江東魚米之邦,吳越崢嶸之後。

Kònɡ tùnɡ nɡè miē cjì pònɡ,nɡù yôt zànɡ wànɡ cjì ɡhéu。

[ɠɔŋ ɗʊŋ ŋʲə miɪ ʨi pɔŋ][ŋu ɦiɔt zaŋ ɦʷaŋ ʨi ɦəʊ]

族形三足之禽,不識百鱗之獸。

Zûk yìnɡ sòm ciûk cjì ɡìm,pêt sjêk pâk lìn cjì sjéu。

[zʊk ɦɪŋ sɑm ʦiʊk ʨi ɡɪm][ɓət ɕiək ɓak lɪn ʨi ɕiəʊ]

心善易欺,運窮招孽。

Sìm zjēn yí khì,yún ɡiùnɡ cjàu nɡiêt。

[sɪm ʑien ji kʰi][ɦʲən ɡiʊŋ ʨiɑʊ ŋiet]

登堂入室,竟然奪主喧賓,

Tènɡ dònɡ nìp sjît,kiénɡ nièn duôt cjū hiòn pìn,

[ɗəŋ dɔŋ ɲɪp ɕɪt][ɠiəŋ ɲien duɔt ʨiu hiɔn ɓɪn]

盤柱上牆,久矣盈威怙勢。

bòn diū zjánɡ ziànɡ,kiēu yī yènɡ uì wū sjí。

[bɔn dʲu ʑiaŋ ziaŋ][ɠiəʊ ji jɪŋ ʔui ɦu ɕi]

僭居正位千年,可曉舊儂三戶?

ciám kè cjénɡ wí chiàn niàn,khōu hiāo ɡiéu nùnɡ sòm wū?

[ʦiɛm ɠʲə ʨiəŋ ɦui ʦʰiɛn ɲiɛn][kʰo hiaʊ ɡiəʊ nʊŋ sɑm ɦu]

吳鉤快雪,斬汝之頭,

Nɡù kèu khuá siôt,cām nē cjì dèu,

[ŋu ɠəʊ kʰua siɔt][ʦɛm ɲʲə ʨi dəʊ]

越劍迅雷,剖汝之腑。

yôt kiém sín lèi,phèu nē cjì piū。

[ɦiɔt ɠiem sɪn ləɪ][pʰəʊ ɲʲə ʨi ɓʲu]

敗鱗碎甲,投東海之深淵,

Bá lìn séi kâp,dèu tùnɡ hāi cjì sjìm iòn,

[ba lɪn səɪ ɠɛp][dəʊ ɗʊŋ haɪ ʨi ɕɪm ʔiɔn]

斷足殘軀,晾西山之寒露。

duōn ciûk zòn khiù,lónɡ siè sàn cjì ɡhòn lú。

[dʷɔn ʦiʊk zɑn kʰiu][lɔŋ siɪ sɛn ʨi ɦɔn lu]

布衣無恥,北人笑我多文,

Pú ì miù thī,pêk niènɡ siáu nɡōu tòu miùn,

[ɓu ʔi mʲu tʰʲi][ɓək ɲiəŋ siɑʊ ŋo ɗo mʲən]

德性加分,現世敎其喫苦。

têk siénɡ kò piùn,yán sjí káo ɡì khiêk khū。

[ɗək siəŋ ɠɔ ɓʲən][ɦiɛn ɕi ɠaʊ ɡi kʰiək kʰu]

 
 

滿堂花醉三千客,一劍寒霜十四州。

【转载】人生永远没有太晚的开始

PNSEEK是全球汽车售后平台。车主和从业者都可点击左下角的阅读原文进行注册。 获得专业的产品和服务指导以及交易。

www.WorldPartsSupplier.com 是我们新改版的
请提意见
大伙的好内容和好产品 好主意尽管提供
不给稿费 也不收费用
尝试合作的创新道路
www.pnseek.com 以及我们的微信营销是相辅相成的

 

人生永远没有太晚的开始

2015-01-01 生命品质

生命品质—开启你生命的智慧

作者:(美)摩西奶奶

 

致我的孩子们:一百岁感言

 

今年,我一百岁了,趋近于人生尽头。回顾我的一生,在八十岁前,一直默默无闻,过着平静的生活。八十岁后,未能预知的因缘际会,将我的绘画事业推向了巅峰,随之带来的效应,便是我成了所有美国人都耳熟能详的大器晚成的画家。人生真是奇妙。

 

我的老伴已离去多年,自己的孩子也依次被我送走,我的同龄人也一个个离开了我。我觉得自己越活越年轻了,越来越喜欢与年轻的曾孙辈们一起玩,他们累了、倦了,便喜欢围坐在我身旁,不嫌曾祖母絮叨,听我说些老掉牙的人生感悟。

 

有人问,你为什么在年老时选择了绘画,是认为自己在画画方面有成功的可能吗?我的生活圈从未离开过农场,曾是个从未见过大世面的贫穷农夫的女儿、农场工人的妻子。在绘画前,我以刺绣为主业,后因关节炎不得不放弃刺绣,拿起画笔开始绘画。假如我不绘画的话,兴许我会养鸡。绘画并不是重要的,重要的是保持充实。不是我选择了绘画,而是绘画选择了我。假如绘画至今,我依旧默默无闻,我想现在的我依旧会过着绘画的平静日子。绘画之初,我未幻想过成功,当成功的机遇撞上了我,我也依然过着绘画的平静日子。正如在曾孙辈眼里,今天的我依旧只是爱絮叨的曾祖母。

 

有年轻人来信,说自己迷茫困惑,犹豫要不要放弃稳定工作做自己喜欢的事情?人的一生,能找到自己喜欢的事情是幸运的。有自己真兴趣的人,才会生活得有趣,才可能成为一个有意思的人儿。当你不计功利地全身心做一件事情时,投入时的愉悦、成就感,便是最大的收获与褒奖。正如写作是写作的目的,绘画是绘画的赞赏。今年我一百岁了,我往回看,我的一生好像是一天,但这一天里我是尽力开心、满足的,我不知道怎样的生活更美好,我能做的只是尽力接纳生活赋予我的,让每一个当下完好无损。

七岁的曾孙女抬头问,我可以像曾祖母一样开始绘画吗?现在开始还来得及吗?我将她拥入怀里,摩挲着她的头发,紧握着她的小手,注视着她,认真回答,任何人都可以作画,任何年龄的人都可以作画。如人人都可以说话一样,人人也都可以选择绘画这种认知及表达世界的方式,不喜欢绘画的人,可以选择写作、歌唱或是舞蹈等,重要的是找到适合自己的道路,寻找到你心甘情愿为之付出时间与精力,愿意终生喜爱并坚持的事业。

 

人之一生,行之匆匆,回望过去,日子过得比想象的还要快。年轻时,爱畅想未来,到遥远的地方寻找未来,以为凭借努力可以改善一切,得到自己想要的。不到几年光景,年龄的紧迫感与生活的压力扑面而来,我们无一幸免地被卷入残酷生活的洪流,接受风吹雨打。今年我一百岁了,我的孩子们,我多想护你们一世安稳,岁月静好,然我知道是不能的。我所希冀的是,你们能找到自己真正喜爱的事情,寻觅到一个志同道合的爱侣,孕育那么一两个小生命,淡定从容地过好每一天。

我的孩子们,投身于自己真正喜爱的事情时的专注与成就感,足以润色柴米油盐酱醋茶这些琐碎日常生活带来的厌倦与枯燥,足以让你在家庭生活中不过分依赖,保留独属于自己的一片小天地。寻觅到一个懂你爱你的伴侣,两个人组成的小小世界,便足以抵挡世间所有的坚硬,在面对生活的磨砺与残酷时,不觉得孤苦,不会崩溃。孕育小生命的过程,会感觉到生命的奇迹,会获得从所未有的力量,当一双小手紧抓着你时,完全的被依赖与信任会让你感受到自我的强大,实现自我蜕变式的成长。

 

人生并不容易,当年华渐长,色衰体弱,我的孩子们,我希望你们回顾一生,会因自己真切地活过而感到坦然,淡定从容地过好余生,直至面对死亡。

 

永远爱你们的摩西奶奶


                                                                      Grandma  moses
 


订阅号“PNSEEK或JOHNPNSEEK"”

关注公众号:PNSEEK
点击下面的阅读原文,可获得价值产品和服务;并且加入我们的维修协会。