討龍檄|月絕書

討龍檄|月絕書

2015-03-25 伯言 月絕書 月絕書

月絕書

NgiotZiotSju

滿堂花醉三千客,一劍霜寒十四州。

 

注:爲消歧義,本文使用吳語正體書面語。

另,本文配古吳語註音,小貼士內爲嚴式國際音標。

2015.3.25

 
 

討龍檄

thāu lùnɡ yîk

[tʰɑʊ lʊŋ ɦɪk]

無端醜物,命數雜交。

Miù tuòn chjēu miût,miénɡ sú zêp kào。

[mʲu tʷɔn ʨʰiəʊ mʲət][miəŋ su zəp ɠaʊ]

禹治三江之日,乖服乞憐,

Yū dí sòm kònɡ cjì nît,kuà biûk khît liàn,

[ju dʲi sɑm ɠɔŋ ʨi ɲɪt][ɠua bʲʊk kʰɪt liɛn]

塔封六合之時,隱凶含恨。

thêp piùnɡ lûk ɡhêp cjì zjì,īn hiùnɡ ɡhèm ɡhén。

[tʰəp ɓʲʊŋ lʊk ɦəp ʨi ʑi][ʔɪn hiʊŋ ɦəm ɦən]

人矜持而忠恕,彼奸詐以猖狂,

Niènɡ kiènɡ dì nì tiùnɡ sjé,pī kòn có yī chjànɡ ɡiònɡ,

[ɲiəŋ ɠiəŋ dʲi ɲi ɗʲʊŋ ɕə][ɓi ɠɔn ʦɔ ji ʨiaŋ ɡiɔŋ]

不見容於化內,即潛附於朔方。

pêt kián yùnɡ è néi,ciêk zièm biú è sôk piònɡ。

[ɓət ɠiɛn jʊŋ ʔʲə nəɪ][ʦiək ziem bʲu ʔʲə sɔk ɓʲɔnɡ]

幸逢土著凋零,因時乘勢,

ɡhānɡ biùnɡ thū té tiào lìnɡ,ìn zjì zjènɡ sjí,

[ɦaŋ bʲʊŋ tʰu ɗʲə diaʊ lɪŋ][ʔɪn ʑi ʑiəŋ ɕi]

際會費拉貢獻,問鼎坐莊。

cié wéi phuí lêp kúnɡ hién,miún tīnɡ zōu ciònɡ。

[ʦiɪ ɦʷəɪ pʰʲi ləp kʊŋ hien][mʲən ɗɪŋ zo ʦʲɔŋ]

歷朝志士,不得馴汝,

Lîk diàu cjí zjī,pêt têk ziùn nē,

[lɪk dʲɑʊ ʨi ʑi][ɓət ɗək zʲən nʲə]

夙夜憂歎,聲徹道路:

siûk yá ièu thón,sjènɡ thiêt dāu lú:

[siʊk ja ʔiəʊ tʰɑn][ɕiəŋ tʰʲet dɑʊ lu]

犁單于之龍庭!直搗黃龍府!

liè zjèn yù cjì lùnɡ dìnɡ!diêk tāù wònɡ lùnɡ piū!

[liɪ ʑien ju ʨi lʊŋ dɪŋ][dʲək ɗɑʊ ɦʷɔŋ lʊŋ ɓʲu]

文明未得以昌,夷狄反持爲仗。

Miùn miènɡ muí têk yī chjànɡ,yì dîk piōn dì wì diánɡ。

[mʲən miəŋ mʲi ɗək ji ʨiaŋ][ji dɪk pʲɑn dʲi wi dʲaŋ]

降則從龍逐鹿,拒則背井離鄉。

ɡhónɡ cêk ziùnɡ lùnɡ diûk lûk,ɡē cêk péi ciēnɡ liè hiànɡ。

[ɦɔŋ ʦək ziʊŋ lʊŋ dʲʊk lʊk][ɡʲə ʦək ɓəɪ ʦiəŋ liɪ hiaŋ]

削髮沐猴,龍形紋成家寵,

Siâk piōt mûk ɡhèu,lùnɡ yìnɡ miùn zjènɡ kò thiūnɡ,

[siak ɓʲɑt mʊk ɦəʊ][lʊŋ ɦɪŋ mʲən ʑiəŋ ɠɔ tʰʲʊŋ]

張牙舞爪,順民食作膏粱。

tiànɡ ngò miū cāo,zjún mìn zjêk côk kàu liànɡ。

[ɗʲaŋ ŋɔ mʲu ʦaʊ][ʑʲən mɪn ʑiək ʦɔk ɠaʊ liaŋ]

惡傳於古今錄,愚噪過東西洋。

Ôk diòn è kū kìm lûk,nɡiù sáu kóu tùnɡ siè yànɡ。

[ʔɔk dʲɔn ʔʲə ɠu ɠɪm lʊk][ŋiu sɑʊ ɠo tʊŋ siɪ jaŋ]

及南人事舉,虜國威消,

ɡîp nèm niènɡ zjí kē,lū kuêk uì siàu,

[ɡɪp nəm ɲiəŋ ʑi ɠʲə][lu kuək ʔui siɑʊ]

異種苟全,新朝方立之時,

yí cjūnɡ kēu ziòn,sìn diàu piònɡ lîp cjì,

[ji ʨiʊŋ ɠəʊ ziɔn][sɪn dʲɑʊ ɓʲɔŋ lɪp ʨi ʑi]

賤畜猶上弗得檯面,偶像已轉換成炎黃。

zién thiûk yèu zjánɡ piût têk dài mien,nɡēu ziānɡ yī tiōn zjènɡ yèm wònɡ。

[zien tʰʲʊk jəʊ ʑiaŋ ɓʲət ɗək daɪ mien][ŋəʊ ziaŋ ji tʲɔn ɦʷɔn ʑiəŋ jem ɦʷɔŋ]

二人本屬虛譚,某党自彈現代,

Ní niènɡ pēn zjûk hè dèm,mēu tōnɡ zí dòn yán dái,

[ɲi ɲiəŋ ɓən ʑiʊk hʲə dəm][məʊ ɗɔŋ zi dɑn ɦiɛn daɪ]

掃除一切舊聞,跟唱龍之傳人。

sāu dè ît chié ɡiéu miùn,kèn chjánɡ lùnɡ cjì diòn niènɡ。

[sɑʊ dʲə ʔɪt ʦʰiɪ ɡiəʊ mʲən][ɠən ʨiaŋ lʊŋ ʨi dʲɔn ɲiəŋ]

百姓包衣奴,竟替滿洲同宗祖,

Pâk siénɡ pào ì nù,kiénɡ thié mōn cjèu dùnɡ cùnɡ cū,

[ɓak siəŋ ɓaʊ ʔi nu][ɠiəŋ tʰiɪ mɔn ʨiəʊ dʊŋ ʦʊŋ ʦu]

一條生角狗,確如帝國濫交溶。

ît diào sànɡ kôk kēu,khôk nè tié kuêk lóm kào yùnɡ。

[ʔɪt diaʊ saŋ ɠɔk ɠəʊ][kʰɔk ɲiə ɗiɪ ɠuək lɑm ɠaʊ jʊŋ]

江東魚米之邦,吳越崢嶸之後。

Kònɡ tùnɡ nɡè miē cjì pònɡ,nɡù yôt zànɡ wànɡ cjì ɡhéu。

[ɠɔŋ ɗʊŋ ŋʲə miɪ ʨi pɔŋ][ŋu ɦiɔt zaŋ ɦʷaŋ ʨi ɦəʊ]

族形三足之禽,不識百鱗之獸。

Zûk yìnɡ sòm ciûk cjì ɡìm,pêt sjêk pâk lìn cjì sjéu。

[zʊk ɦɪŋ sɑm ʦiʊk ʨi ɡɪm][ɓət ɕiək ɓak lɪn ʨi ɕiəʊ]

心善易欺,運窮招孽。

Sìm zjēn yí khì,yún ɡiùnɡ cjàu nɡiêt。

[sɪm ʑien ji kʰi][ɦʲən ɡiʊŋ ʨiɑʊ ŋiet]

登堂入室,竟然奪主喧賓,

Tènɡ dònɡ nìp sjît,kiénɡ nièn duôt cjū hiòn pìn,

[ɗəŋ dɔŋ ɲɪp ɕɪt][ɠiəŋ ɲien duɔt ʨiu hiɔn ɓɪn]

盤柱上牆,久矣盈威怙勢。

bòn diū zjánɡ ziànɡ,kiēu yī yènɡ uì wū sjí。

[bɔn dʲu ʑiaŋ ziaŋ][ɠiəʊ ji jɪŋ ʔui ɦu ɕi]

僭居正位千年,可曉舊儂三戶?

ciám kè cjénɡ wí chiàn niàn,khōu hiāo ɡiéu nùnɡ sòm wū?

[ʦiɛm ɠʲə ʨiəŋ ɦui ʦʰiɛn ɲiɛn][kʰo hiaʊ ɡiəʊ nʊŋ sɑm ɦu]

吳鉤快雪,斬汝之頭,

Nɡù kèu khuá siôt,cām nē cjì dèu,

[ŋu ɠəʊ kʰua siɔt][ʦɛm ɲʲə ʨi dəʊ]

越劍迅雷,剖汝之腑。

yôt kiém sín lèi,phèu nē cjì piū。

[ɦiɔt ɠiem sɪn ləɪ][pʰəʊ ɲʲə ʨi ɓʲu]

敗鱗碎甲,投東海之深淵,

Bá lìn séi kâp,dèu tùnɡ hāi cjì sjìm iòn,

[ba lɪn səɪ ɠɛp][dəʊ ɗʊŋ haɪ ʨi ɕɪm ʔiɔn]

斷足殘軀,晾西山之寒露。

duōn ciûk zòn khiù,lónɡ siè sàn cjì ɡhòn lú。

[dʷɔn ʦiʊk zɑn kʰiu][lɔŋ siɪ sɛn ʨi ɦɔn lu]

布衣無恥,北人笑我多文,

Pú ì miù thī,pêk niènɡ siáu nɡōu tòu miùn,

[ɓu ʔi mʲu tʰʲi][ɓək ɲiəŋ siɑʊ ŋo ɗo mʲən]

德性加分,現世敎其喫苦。

têk siénɡ kò piùn,yán sjí káo ɡì khiêk khū。

[ɗək siəŋ ɠɔ ɓʲən][ɦiɛn ɕi ɠaʊ ɡi kʰiək kʰu]

 
 

滿堂花醉三千客,一劍寒霜十四州。

与君生别离

 


不仅提供汽车售后的产品和知讯。欢迎业者和车主提供价值信息,但是暂且不能提供稿费。

 

 

 

与君生别离

2015-02-24 十点读书 十点读书

十点读书

duhaoshu

读好书、每晚十点读书,关于好书、美文、书摘、连载、书店、书单…… 这是你要找的十点读书,其他号为模仿,请认准。新浪微博,荔枝电台等平台均叫十点读书。

点上方蓝字可加关注

微信号:十点读书

文 路明

授权十点君发布

 

1.

 

那时我小学四年级,杨约五年级。我俩在同一个作文兴趣小组,我叫他小哥哥。杨约一头卷发,眼睛大大的,很秀气。我注意到,他的嘴唇是紫红色的,像一嘟噜桑葚,嘴角有颗痣。

 

杨约作文写得好,还去市里参加过比赛。是他跟我讲回文诗;是他让我读“石室诗士施氏”;他会用“青翠欲滴”形容天空,用“葱管”形容女孩的手,用“三十如狼四十如虎”形容凶巴巴的女老师。我很崇拜他。

 

有一回,兴趣小组的老师读了我的一篇作文,里面写到一个“瓜子脸”的女孩。下课后,杨约严肃地跟我讲,女孩应该是“鹅蛋脸”,那些妖里妖气的女人才是“瓜子脸”。

 

还有一回,小伙伴们在踢球,他独自坐在操场边,神情落寞。看见我,他好像高兴了一些,指指胸口,笑着说,这里动力不足。

 

后来我才知道,杨约有先天心脏病,不能上体育课。

 

那天下午,校园里响起了刺耳的鸣笛。我无心上课,隐隐觉得不安。那天放学我没见到杨约的身影。他在班上突然昏倒,老师赶紧叫救护车送医院,已经来不及了。

 

过了几天,学校来了一对中年夫妻。他们走进五年级一班的教室,收拾杨约留下的课本和文具。女人一边整理一边抹眼泪。男人眼睛血红,凶巴巴地对我们说,看什么看?

 

他们走了。女人好像不肯走,好几次一屁股坐在地上。男人用力拉扯着她。那么大的男人,背个那么小的书包,我们都觉得很好笑。

 

那天,路过五一班教室。阳光依旧明媚,角落里,有个课桌空空荡荡。

 

这是我第一次感受到死亡。

 

死亡,永远停留在那里。停在五年级,停在11岁。

 

乌黑的卷发,大大的眼睛,紫红的嘴唇,嘴角有一颗痣。

 

很多年后的一天,街上走来一群小学生,叽叽喳喳的,好幼稚。我猛然想起,杨约走的时候,也是这个年龄。

 

可为什么每次想起他,总是小哥哥的模样。

 

 

 

2.

他是个混混。

 

可即使班上最正派的姑娘,也不得不承认,他是个好看的混混。

 

我们这帮男生,还整天沾着自来水把头发弄成郭富城样的中分,他第一个剃了板寸。走在校园里,青皮刺眼,英气逼人。

 

我们敞开校服双手脱把骑自行车,自以为帅得很,他已经跨着摩托风驰电掣,后座是一个戴墨镜、永远不笑的姑娘。

 

我们偷偷研究生理卫生课本,揣测祥林嫂“第二天没起来”的道理,他已经弄来成套的港版《肉蒲团》、《绣榻野史》、《巫山艳史》。

 

真教人丧气,怎么玩都是人家玩剩下的。

 

同样的墨镜,同样的牛仔服,穿戴在他身上,就是比别人有款有型。

 

他是全校的反面典型。旷课,作弊,抽烟,打架,门门功课不及格,身边的女孩走马灯似的换。好多家长不许子女跟他有来往。老师也不管他,让他一个人坐在最后一排。

 

我们那个学校体罚风气严重,老师唯独不敢对他动手。每次他犯了事,只能把他爹叫来。

 

他娘身体不好,常年卧床在家。他爹是个满身酒气的工人,到了办公室一言不发,解下皮带就抽。

 

他用手护着脸,一声不吭,任凭皮带一下下落在手上、身上。他爹还不解气,一脚把他揣在

地上。他翻身爬起来,擦一把鼻血,斜着眼看他爹。

 

有一天,听人说,不好了,XX和他爹打起来了。等我赶到时,办公室里里外外已是人山

人海。挤进去,见到两人在地上扭作一团。

 

好不容易把两人分开。他爹气喘吁吁,骂骂咧咧,扬言要回家拿刀捅了这个不肖子。他一脸血污,还是那样冷冷的表情,死盯着他爹。

 

那时,我们才发现,他的个子已经超过他爹了。从此,我再没在学校见过他爹。

 

那天我踢完球,看见他一个人坐在高高的看台上,抽着烟。过了一会,他的头深深埋了下去,开始抽搐。我犹豫了一下,走到他身边。

 

他抬起头,满脸的泪水。

 

他说,我娘死了。

 

我看见他用夹着烟的手捂着嘴,无声地颤抖。我伸出手,放在他的肩头。

 

好一会,他抹了抹眼睛,对我笑笑说,你走吧。别让班主任看见你和我在一起。

 

从此,我和他有了微妙的默契。眼神交汇,无言一笑。放学后,他让我抽他的烟,骑他的摩托,看他的《肉蒲团》。他向那帮混混朋友介绍,这是我兄弟。人家读书好,跟我们不一样。

 

我也知道了许多猛料,比方上个月那场斗殴是谁挑起的;比方高中部某某女生,其实是黑社会老大的女人;比方班上最一本正经、最嫉恶如仇的团支书,去年给他塞过情书。

 

初中毕业,我离开了小镇。那时日子过得慢,车马邮件都慢。起初几年,还能听到一些他的传闻——如何在镇上称王称霸;如何出面摆平了一场厮斗;如何搞了黑社会老大的女人,被打得死去活来;如何拖着一条伤腿,远走他乡。往后的日子,渐渐没了他的音讯。

 

过年回家的时候,团支书告诉我,XX死了。

 

我愣了。怎么会?

 

唉,他爹后来中风,半身不遂,他回来一边打工,一边照顾他爹。还谈了个女朋友,比我们小一届的师妹。谈了两年,差不多该谈婚论嫁了。

 

这小子光要钱,不要命。在那个喷漆车间,没日没夜地加班,也不好好吃饭。年底查出胃癌晚期,一个月不到就走了。太惨了,小师妹哭到不行。。。

 

我不敢相信,即使团支书的眼中有泪光闪烁。

 

这么彪悍的一个人,怎么说没就没了?跟老爹对打,跟老大抢女人,天不怕地不怕。在我们那压抑漫长的青春期,他是一尊邪神。不是说大反派都不容易死吗?不是坏人的生命力特别旺盛吗?

 

我忘不了那个逃课的午后,他向那帮混混朋友介绍我,一脸骄傲的表情——这是我兄弟。

 

3.

初七的早晨,接到一个陌生号码的电话,是小豆的妈妈。小豆死了。

 

几年前我做过一阵临终关怀志愿者,在第六人民医院的骨癌病房。我们的社团起步不久,所谓临终关怀,主要是陪绝症病人聊聊天,逗逗乐子,找机会鼓励几句。

 

第一次踏进骨癌病房。四张病床一字排开,几位老人躺着输液或是睡觉发呆,露出的一截手臂像风干的木头。家属低着头坐在床边。空气里弥漫着药水的味道。静悄悄的,没有一个人说话。

 

那种安静叫绝望。

 

仿佛来到了噩梦里,又像闯进了墓地。

 

我们懵了,茫然不知所措,说话都结结巴巴的。准备好的话题完全不起作用。从病人到家属,没有一个人愿意搭理你。随便应付了两句,便把头扭过去。

 

我们落荒而逃。护士叹了一口气,你们去找小豆吧。

 

小豆在隔壁病房,正靠着床看一本《读者》。刚见到我们有一点害羞,聊着聊着就热络起来。

 

小豆很开朗,也很爱笑,笑着笑着主动把鸭舌帽摘下来,给我们看他的光头。

 

那年他14岁,皮肤很白。他不好意思地说,因为老憋在病房里,晒不到太阳。

 

小豆家在安徽农村,一年前查出了骨癌,几经辗转来到了六院。做了手术,取出一段骨髓。目前在接受化疗。总共十次,已经做完了八次。

 

问小豆,化疗疼不疼。他做了一个龇牙咧嘴的表情,说疼啊,每次化疗结束,麻药一点点退去,疼,撕心裂肺的疼,疼得想死,马上死。可那时连爬到窗口的力气都没有。过了两天,等有了力气,也就不那么疼了,不想死了。

 

他又笑,仿佛在说别的事,或是别的人。他一笑,旁边的病友也跟着笑。小豆的妈妈别过脸去,把削好的苹果浸在温水里。

 

我们聊了很久,聊小豆的老家,聊上海的物价,聊大学生活。我们添油加醋地说起大学里的奇闻轶事,小豆的嘴都合不拢了,啊真的假的,啊怎么会这样的。我们说小豆你要快点好起来哦,你肯定会好起来的,以后来上海上大学,还要在上海的大学里谈恋爱。

 

说这话的时候,我觉得有一点残忍。然而这样的念头一闪而过。我们的职责就是鼓励病人,哪怕是虚妄的鼓励。

 

临走前,小豆问我要号码,一笔一划地记在了本子上。他说,我好想看看大学的样子。

 

我花了一礼拜时间,拍遍了上海的大学,还拍了好多校园情侣。当我拿着洗好照片来到病房,小豆的床已经空了。

 

护士说,小豆回安徽老家了。

 

从此以后,再也没有小豆的消息。我不知道小豆为什么没有做完剩下的两次化疗,他不是一个怕疼的孩子。小豆有我的号码,却从没来过一个电话或是短信。或许,他已经好了吧?

 

在宇宙中,漂浮着无数黑洞。它们是巨大恒星坍塌的产物。引力之强,连光都无法逃脱,所谓“黑”;吞噬一切物质,所谓“洞”。在黑洞的附近,时空被强大的引力场扭曲,那里,是时间的尽头。

 

霍金讲过一个故事,B Bob和Alice是两名宇航员,也是一对情侣。他俩接近了一个黑洞,Alice的助推器失控了,她被吸入了黑洞的引力势井。Alice飞向黑洞的边缘(视界),越接近视界,时间流逝地越慢。Bob看到,Alice的动作越来越慢,她向Bob回头微笑,那笑容慢慢凝固,最后完全定格,像一张照片。

 

而Alice面临的却是另一番景象。在引力的作用下,她感觉自己飞向黑洞的速度越来越快,最终被巨大的潮汐力(引力差)撕裂成基本粒子,消失在最深的黑暗中。

 

这就是生死悖论。Alice死了,可在Bob眼中,她永远活着。

 

 

其生若浮,其死若休。浮生若梦,为欢几何?

 

终有一天,Bob会明白,Alice是那么勇敢。她忍受着身体的剧痛,为了在失去知觉前,在被黑暗吞噬前,给心爱的人留下一个微笑。

 

4.

许先生70岁时,在校方的邀请下重新出山,给我们这些本科生上《量子力学》。

 

许先生一头白发,总是穿一件灰色的夹克衫,朴素干净,夏天则是灰色短袖衬衫。《量子力学》是物理系公认最难的课程,许先生讲课不用投影,不用幻灯,坚持写板书。从普朗克到薛定谔,从海森堡到狄拉克,涉及无数抽象的演绎与推导。先生每次上课都密密麻麻写满四大块黑板,擦掉,再写满。逻辑清晰,一丝不乱。

 

被问起缘何选择研究量子,许先生笑言,当年他在南开读研究生时,学校组织批判“资产阶级学术理论”,分配给许先生的任务是批判狄拉克的量子学说。乱世中,这却是一个可以静心读书的难得机会。许先生借“批判”之名,系统钻研了狄拉克的理论,大为叹服,从此与量子结缘,始终不渝。

 

1970年,“东方红”卫星上天时,先生正下放甘肃农村劳动。身边没有任何资料,硬是从牛顿定律出发,推导出整个力学体系,进而计算出“东方红”的轨道参数。与官方公布的数据比较,几乎丝毫不差。先生说,当时那种喜悦之情,溢于言表;回头想,多少岁月蹉跎,情何以堪。

 

许先生给我们上课的那个学期,正值“本科教学评估团”前来视察,学校极为重视。系里召开大会,反复教导我们,万一遇上专家私访,该如何作答。此外,为展示我校学子积极向上的精神面貌,各宿舍摊派一人,每天早上六点钟去体育馆打乒乓。

 

教务处也不闲着,派出人手在各教学楼蹲守,专抓那些迟到、早退等“学风不正”的学生。抓到就记过,取消奖学金及保研资格。

 

一时间人心惶惶。那天上午,许先生正上着课,一位教务处的领导冲进教室,揪住一位正趴着睡觉的学生,要记他的名。

 

我听见许先生的声音——请你出去。

 

领导愣了。这不,我给你整顿课堂纪律呢。

 

那么,请您尊重我的课堂。许先生顿了顿,一个字一个字地说,我不希望学生上课睡觉,但我捍卫他们睡觉的权利。

 

现在,请你出去。

 

领导脸憋得通红,犹豫了一下,怏怏走了。掌声雷鸣,经久不息。

 

今天想起这段话,依然抑制不住的热泪。

 

没错,我就是那个上课睡觉的本科生。从那天起,我没在许先生的课上开过一分钟小差。期末成绩98,是我四年本科的最高分。

 

我们是许先生教的最后一届学生。一年后,我直升本校研究生,后来又读了博,成为一名高校教师。在我的课上,我坚持不点名。我对每一届学生说着许先生的话——我不希望你们翘课,但我捍卫你们翘课的权利。

 

2007年4月29日,许先生因病去世。按先生遗愿,丧事从简,谢绝吊唁。噩耗传来,好多老师学生都哭了。

 

记得有一节课,讲到电子轨道的角动量,先生仿佛在无意中谈及生死——

 

一个人的死,对宇宙而言,真的不算什么。总质量守恒,总能量守恒,角动量守恒。生命不过是一个熵减到熵增的过程。始于尘土,终于尘土。

 

在键盘上胡乱敲打,打出一首情诗;随意洗牌,洗出一手同花顺。生命是偶然。遇见另一个生命,是偶然中的偶然。

 

同花顺被打乱,字母组合成墓志铭。生命的消解,如潮生潮灭,是最自然不过的事情,不该有太多悲伤。然而司马春衫,吾不能学太上之忘情。

 

我不知道,一个生命对于另一个生命,究竟意味着什么。一个粒子轰击了另一个粒子,一个波经过了另一个波,抑或是一个量子态纠缠着另一个量子态?我只知道,在那样一个时刻,有一个人、一句话击中了我,照亮了我,改变了我的前行的方向。

 

永远怀念您。许先生。

 

5.

 

外婆老说她小时候的事——家里穷,她父亲又嗜赌,寒冬腊月,输掉了家里最后一床棉被。外婆那时还是个小姑娘,她穿上所有能穿的衣服,盖着仅剩的两床被面,蜷成一团,瑟瑟发抖。

 

从小到大,外婆给我做了无数的棉衣棉被。一次次,她去店里挑棉花,选布料,送到她放心的老师傅手上。长大后,我不愿意盖她做的被子,太沉,压得透不过气,哪有羽绒被轻软舒服;也不愿意穿她做的棉袄,活像个土财主。这时外婆又开始唠叨她小时候的事。我不耐烦地打断她,烦死啦,耳朵要起茧子啦。

 

外婆越来越糊涂。她已经不会用手机接电话,时常忘了怎样用遥控器开电视。一个大热天,我推开门,家里跟蒸笼似的,她满头大汗地摆弄着空调遥控器,吹的是热风。还有一次,她半夜起床,穿戴整齐。过了好久才反应过来,哦,看错时间了。

 

一开始,家人还以为她只是老糊涂。后来情况愈发不对,拖着她去医院检查。很快确诊——阿尔茨海默症,俗称的老年痴呆。

 

一天,外婆神秘地拉着我,小声讲,明明啊,樟木箱里还有一床被子,外婆帮你藏好的。不要嫌重,冬天盖了暖和。

 

我眼泪快掉下来。那床被子,去年起她已经交待过我五遍了。

 

人的记忆是一座废墟,新的遗址覆盖了旧的。大脑的退化是一个加速的不可逆过程。她先是忘了前一分钟有没有锁门,忘了早上有没有吃药,接着忘了昨天买的报纸,忘了上个月做过的检查,忘了去年的春节聚会,忘了外公去世在哪一年。

 

终于,她睁着困惑的眼睛,问我,你是谁呀?

 

那一刻,我觉得天塌地陷。从前的外婆已经不在了。

 

我回到房间,大哭了一场。我这才明白,在她最后一次认出我,最后一次唤我名字的时候,我亲爱的外婆,正在和我告别。

 

人不是一下子死的。人是慢慢地死的。

 

现在,她还记得我妈、两个舅舅,也还认识照片里的外公。往后,这些全都会忘记。医学对此无能为力,我们能做的,就是眼睁睁地看着她,一点一点,忘了自己。

 

像一场交响乐的最后乐章,乐手们在黑暗中依次谢幕。到后来,舞台上只剩下一把孤独演奏的小提琴,如泣如诉。

 

是那个冻得瑟瑟发抖的小姑娘。

 

来时是个孩子,走时也还是个孩子。

 

我一直在等,等待奇迹发生,等外婆再清醒一次,叫我明明。一次就好。我一定会拥抱她,告诉她,被子我都收好了,会好好照顾自己。还有,我是多么爱她。

 

6.

早年看韩剧,老有这样的情节,女主角查出绝症,男主角追悔莫及。

 

我在心里骂,呆子,好像你不知道她会死一样。

 

每个人都是身患绝症的病人。不是吗,在我们抵达世界的那一刻,结局已先于我们抵达。

 

一辈子,会遇见那么多人。有些人刻骨铭心,仿佛命中注定;有些人只是萍水相逢,后会无期。

 

我们相信有下一次,相信永恒,相信天长地久,却忘了,生命是一场接一场的离别。过了长亭,还有短亭,出了阳关,还是阳关。

 

却还是有,潦草的告别,胡乱的分开,不经意的走散。

 

行行重行行,与君生别离。

 

所有的人都会离开你,就像你会离开所有的人。从无尽的黑暗中来,又回到无尽的黑暗中去。在这转瞬即逝的光阴里,谢谢你走过我的生命。

 

*作者:路明,@后排的路明,授权十点读书发布本文。

 

十点读书微信号:duhaoshu

回复“晚安”,送你今年最后一张晚安图,好梦

↓↓点击关注公众号:她读

阅读原文

阅读

举报

微信扫一扫
关注该公众号

 

 

 

点击左下角的阅读原文,注册后你会获得定向关照

 

 

 

 

人生最大的捷径是用时间和生命阅读一流的书


全球售后平台,提供业者和车主专业的解决方案。点击上面PNSEEK,可以活动价值讯息。(不仅仅是汽车行业),点击左下角:阅读原文,进行用户注册,可精确锁定推送此文件的来源。提供定制化的产品和服务。欢迎参与和提供产品和服务,不仅仅限制于汽车售后行业。甚至是你的原创或者转载的文章。

 

 

 

人生最大的捷径是用时间和生命阅读一流的书

2015-02-15 王强 和君商学 和君商学

君商学

hejunsx

和君商学订阅号,识微见远,分享和君视野; 群贤毕至,交流商学感悟; 芬芳自处,自成高格; 和君同行,共奔前程!

和阅:人生最大的捷径是用时间和生命阅读和拥抱了世上一流的书。在书海里寻觅人类历史上大浪淘沙后留存下来的经典作品,从中汲取其真善美精华。

 

人生最大的捷径是用时间和生命阅读一流的书

来源 | 创新无极限

文 | 王强

 

北大出了许多企业家,这让我非常自豪。我经常回忆,北大为什么会产生企业家?我一直以为清华才可能产生企业家,因为它搞科技。北大是学术的殿堂,是精神自由的三角地,是自焚的地方,是结束肉体的地方,是让灵魂再生的地方。企业、上市等等好像与北大无关。但是经历了这么多年人生后,我明白了北大为什么会产生企业家。

 

以北大的32楼为例,当年我和俞敏洪(新东方教育科技集团董事长兼CEO)作为北大青年教师住在该楼的第二层。后来俞敏洪创办了新东方,成了伟大的企业家。

 

第三层楼,当年住着一个来自山西的叫李彦宏的青年,天天在水房里光着上身用冷水冲澡,唱着“夜里寻他千百度,你在哪呢”,天天念“百度”两个字,于是后来诞生了百度公司。而从知识储备来讲,李彦宏无论如何都不可能做企业,他是学图书馆系古典文学编目专业的。

 

第四层楼住着北大中文系的愤怒诗人黄怒波。这些年来,黄怒波令人刮目相看,成为中坤集团创始人,在冰岛购置土地。

 

更匪夷所思的是,北大中文系的女生楼里一个长相非常平和的人龚海燕,她充满着激情,创办了世纪情缘。

 

英文系、图书馆系、中文系都是与金融、融资、管理完全无关的专业,但是学这些专业的人怎么会创建出成功的企业?我想,这是因为北大给予了我们一样东西,就是怎样塑造生命的东西,使得我们对知识的渴望超过一切。

 

我有一个座右铭叫“读书只读一流的书”—真正值得我智力投入、值得我尊重、花费我精力的大概就是这两大类。我觉得读书一定要读一流的书,做人一定要做一流的人。

 

正是读经典,读那些能够改变我们生命轨迹的书籍,成为北大人离开校门后不管走到哪个领域,能比别人走得稍微远一点的保证。因为那些书不是字,是生命,而这些生命对读者的生命来说,是一种引领。

 

现在我们生活在信息的海洋里,也算人生有幸,但是要接受的信息太多了。那么什么样的书该读呢?我读书的选择是这样的:畅销书坚决不读,不是我看不起畅销书,而是我知道生命有限,只能读人类历史上大浪淘沙的作品。

 

我所读的作品的创作年代越来越早,因为我觉得越是早期的人,他们写下的文字越是生命的写照。

 

读一流的书就要衡量这个作家进入书前的状态是什么。他是为满足市场的需要而写,还是倾其鲜血、生命和经历而写。如果你读的不是真文字,遇到的不是真语言,那么最后见到的也一定是虚幻的世界,不是真实的世界。读书真正对读者产生作用的时候,就是读者和真正的生命融汇在一起的时候。千百年来,没有被淘汰的著作是人类一代又一代人选择的结果,而不是现在市场的选择,更不是广告词的选择,这是非常关键的。

 

为什么读经典能改变我们的生命呢?文学的功能是什么?在我看来,文学的功能就是:真正有力量的文字,一定能够对我们的审美进行奇异的再造,在我们对“真善美”的追求上有奇异的启示,有充电的感觉。所以那些人类最高的价值,真的、善的、美的东西就会融入我们的血液。一旦人的身体里有这三样东西,在现实社会中就不会轻易被世俗的、流行的、暂时的甚至非常糟糕的价值观扭转。

 

读那些经典的、人类熟悉的甚至很多人因为追求时髦而不屑一读的文字吧。这些文字使我们对生命、审美、真理、语言与世界的关系有了更直接的感觉。我认为我人生最大的捷径就是,用时间和生命阅读和拥抱了世上一流的书。

 

我还有一个看法—读书和吃饭一样,不能偏食,要有一个balanced diet,精神的脾胃才能健康。

 

首先,是不是要读读宗教、神学?我觉得一定要。读神学著作我们才能理解超越人性的东西,才能获得一种上帝般的眼界,才能达到一种超尘脱俗的境界。我时不时会翻出《大藏经》来没有目的地读,还有《圣经》《古兰经》及其他宗教、神学理论著作。

 

读完神学,我觉得我理解了宇宙的神秘(如果这神秘往往被称为上帝的话);反观宇宙,我更加清醒地意识到了人的渺小,这使我不得不变得谦卑。不要把宗教、神学等同为迷信。

 

第二,一定要读哲学。哲学从某种意义上说,是寻找人之为人的存在根由的一种诘问。作为一个人,我们不得不问我们自己是从哪里来的,我们要到哪里去。

 

第三,不能不读历史。历史对人类到目前为止的所有生活场景进行了最接近真实的描述。人的生命有限,如果想领略人类经历的甜酸苦辣、成功和失败、生命和死亡,就只能去读历史。

 

第四,心理学要读。像弗洛伊德这样的心理学家,他拆解的是人意识的存在,探寻的是一个人的意识和心灵究竟怎样协调运行的,是如何保持人之为人的内在本质的。

 

人是情感的动物。那些穿透情感层面,展示情感宇宙奇景的一定是好诗。所以为了情感成长的丰富,一定要读诗。在这个世界上只有两种东西是接近上帝的,一种是诗,一种是音乐。

 

文学不可不读。作家通过语言向人的想象力挑战,这是文学的基本功能。比如村上春树,他的题材和写法奇诡诱人,有人把他视为通俗作家中的摇滚乐手,但我认为他一点都不缺乏深刻性—实际上他是在试图捕捉现代文明里飘浮的现代人的存在本质和表征。我喜欢的作家有卡尔维诺、君特·格拉斯、雷蒙·卡佛、博尔赫斯、米兰·昆德拉,接下来就算得上村上春树了。

 

我有村上的日文原版,英译本,台湾赖明珠译本和国内的林少华译本。我是村上春树迷。为读懂村上,我发誓开始学习日文这东西。

 

科学领域的一流读物也要读。我坚信在科学思想和人文思想方面存在着某种意义上平行发展的东西。

 

人的日常阅读应该融合以上种种,要学会做出一盘有利于精神和心灵健康的“沙拉”。我称这种读书为饮食平衡法读书。这样人的生存才能不偏颇,精神的林木才不会因营养匮乏而枯萎或畸形。当然这是“读书人”的读书,专家学者另当别论。从终极目的上说,读书是建造一个完全属于自己心灵的世界的过程。

 

人读书越多,越不会被外在的环境所困扰,越不会被寂寞孤独这样可怖的东西所折服。因为书籍逐渐在人的心灵里建造了一个完全独立于外界的力量的王国,这个王国是被心灵完全拥有的,在这个世界里栖居着令人神往的古今中外丰富而伟大的灵魂。

 

当一个人的心灵完全拥有这样一个王国的时候,他灵魂的承受能力会有多么坚强!因为他完全不需要依靠任何外力来支撑他的生命。

 

所以我常说:I read, therefore I am! 我读,故我在!

 

(转自网络)

 

 

阅读

举报

微信扫一扫
关注该公众号

 

 

关注公众号:PNSEEK
点击下面的阅读原文,可获得价值产品和服务;并且加入我们的维修协会。